Algemene voorwaarden

1.1. Emma's Studio: de eenmanszaak van Emma Brendeke, gevestigd te Oene, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83074929.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan Emma's Studio.

1.3. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Emma's Studio en de Opdrachtgever betreffende de te leveren diensten.

1. Definities

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door Emma's Studio, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Emma's Studio.

2. Toepasselijkheid

3.1. Alle offertes van Emma's Studio zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na de datum van de offerte.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door Emma's Studio is ontvangen en geaccepteerd.

3. Offertes en Overeenkomsten